chủ trương

chu-truong-a1-xuanphuong

Chủ trương là gì?

Về mục đích, việc xây dựng chủ trương này nhằm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xã hội, các cơ quan nhà nước thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Từ khi thành lập đến nay, Đảng và cả nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước trên các lĩnh ...

Read More